top of page

Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Svetainė www.gaspars.lt priklauso UAB „Gasparas“, kodas 304073924, adresas Pylimo g. 23-3, LT-01141, Vilnius, Lietuvos Respublika, ir ši bendrovė yra šioje Privatumo politikoje išvardintų jūsų asmens duomenų valdytoja.

Gerbiame visų mūsų svetainės lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti jūsų asmens duomenų apsaugą jums lankantis ir (ar) registruojantis šioje svetainėje bei jos el.parduotuvėje.

Čia pateikiame informaciją apie jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Jūsų asmens duomenis tvarkome, laikydamiesi galiojančių teisės aktų, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, ir šios Privatumo politikos.

Naudodamiesi šia svetaine ir (ar) jos teikiamomis paslaugomis ar slapukų naudojimo pranešime paspausdami mygtuką „Sutinku“, jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su šia Privatumo politika ir įsipareigojate jos laikytis. 

APIBRĖŽIMAI

„Asmens duomenys“ – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma, arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

„Duomenų gavėjas“ – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Duomenų valdytojas teikia Asmens duomenis ir kuris savarankiškai nustato gautų Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;

„Duomenų subjektas“ – fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis Duomenų valdytojas valdo ir (ar) tvarko;

„Asmens duomenų teikimas“ – Asmens duomenų atskleidimas, juos perduodant ar juos padarant prieinamais kitu būdu (išskyrus tokių duomenų paviešinimą žiniasklaidoje);

„Asmens duomenų tvarkymas“ – bet kokia automatinėmis ar neautomatinėmis priemonėmis su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant jos rinkimą, įrašymą, rūšiavimą, sisteminimą, saugojimą), kuria galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę. Pavyzdžiui, jūsų kontaktiniai duomenys, kurie yra būtini norint jums pristatyti jūsų įsigytą prekę.

„Duomenų valdytojas“ – UAB „Gasparas“, kodas 304073924, adresas Pylimo g. 23-3, LT-01141, Vilnius, Lietuvos Respublika. 

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Mes renkame šiuos mūsų svetainės ir el.parduotuvės lankytojų bei klientų asmens duomenis:

 • Jūsų Vardą ir pavardę.

 • Siuntos pristatymo adresą.

 • Telefono numerį.

 • El. pašto adresą.

 • Pašto kodą.

 • IP adresą.

 • Jūsų elgsenos modelių statistinius duomenis.

 • Informaciją apie apsilankymus svetainėje ir el.parduotuvėje.

 • Analitinę svetainės ir el.parduotuvės lankytojų srautų informaciją. 

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik žemiau nurodytais tikslais:

 • El. parduotuvėje pateiktiems užsakymam įvykdyti. NaudojamejJūsų Vardą, Pavardę, siuntimo adresą, telefono numerį ir el. paštą, kad galėtume įvykdyti jūsų užsakymą ir pristatyti jūsų įsigytas prekes. Tel. numerį bei el. paštą taip pat saugome, kad galėtume su jumis susisiekti, kai turime jums aktualios informacijos, susijusios su jūsų užsakymu.

 • Svetainei optimizuoti. Naudojame jūsų elgsenos modelių statistinius duomenis, siekdami optimizuoti mūsų elektroninę parduotuvę – supaprastinti navigaciją joje ir taip pagerinti jūsų apsipirkimo patirtį.

 • Jums aktualiems pasiūlymams teikti. Renkame informaciją apie apsilankymus mūsų svetainėje ir el. paduotuvėje, kad galėtume jums teikti aktualius pasiūlymus apie mūsų naują asortimentą ir specialius pasiūlymus.

 • El. parduotuvės lankytojų apsipirkimo patirčiai gerinti. Analitinė puslapių srautų informacija bei lankytojų elgsenos modelių informacija yra saugoma trečiųjų asmenų, laikantis asmens duomenų apsaugos reglamento ((ES) 2016/679) reikalavimų, kad galėtume optimizuoti mūsų svetainės ir el. parduotuvės darbą bei gerinti jos lankytojų apsipirkimo patirtį. 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ

Jūs bet kuriuo momentu galite atšaukti duotą sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, pranešdami mums tai el. paštu info@gaspars.lt. Tačiau kai kuriais atvejais, neturėdami aukščiau minimos jūsų asmens informacijos, negalėsime įvykdyti jūsų pateikto užsakymo.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Mes jūsų asmens duomenis galime perduoti tik norėdami įvykdyti mūsų jums teikiamas paslaugas ir tik tokiems duomenų tvarkytojams, kurie asmens duomenų apsaugai užtikrinti taiko tinkamas technines priemones, atitinkančias Reglamento nuostatas bei užtikrina jūsų, kaip duomenų subjekto, teises.

SLAPUKAI

Slapukai (angl. cookies) – tai nekenksmingos tekstinės rinkmenos, kurios yra laikinai įrašomos į tinklalapio lankytojų elektroninius įrenginius (kompiuterio kietąjį diską ar paieškos „variklį“), siekiant optimizuoti lankytojo patirtį toje svetainėje. Pvz., slapukai, išsaugantys į pirkinių krepšelį sudėtų prekių sąrašą, kuris automatiškai atnaujinamas, kai lankytojas kitą kartą „apsilanko“ el. parduotuvėje, slapukai, įsimenantys jūsų pasirinktą svetainės kalbą ir pan.

MŪSŲ NAUDOJAMI SLAPUKAI

Techniniai slapukai. Jie padeda atvaizduoti interneto svetainės turinį jūsų naršymo įrenginyje. Techniniai slapukai taip pat užtikrina tinkamą svetainės funkcionalumą bei pritaikymą prie jūsų poreikių. Pvz., svetainės vaizdo pritaikymą jūsų kompiuterio ekrano dydžiui. Jie užtikrina ir tinkamą svetainės veikimą. Šie slapukai nerenka jokios asmeninės informacijos, kuri galėtū būti naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais.

Funkciniai slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės funkcionalumą, leidžia svetainei įsiminti jūsų registracijos duomenis ir išsaugoti jūsų pasirinktą prekių krepšelį. Šie slapukai nerenka jokios asmeninės informacijos, kuri galėtū būti naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais.

Analitiniai slapukai. Skirti geriau pažinti mūsų internetinės svetainės lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti jos veikimą prie jūsų poreikių. Šių slapukų pagalba taip pat analizuojame savo veiklos komercinį efektyvumą, siekdami užtikrinti, kad jūsų apsilankymai mūsų el.paduotouvėje jums būtų naudingi, o siūlomos prekės – aktualios. Analitinių slapukų surinkta informacija yra bendrinė, ne individualizuota. Analitinių slapukų informacija naudojama ekrane atvaizduojant populiariausias prekes, pateikiant informaciją apie šiuo metu aktualiausias prekes ir pan. Analitiniai slapukai gali būti panaudojami ir siekiant įvertinti mūsų reklaminių kampanijų efektyvumą.

Naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti, pakeisdami savo naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 

NAUDOJAMOS NUORODOS

Mūsų svetainėje yra naudojamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines: www.facebook.com, www.instagram.com. Trečiųjų asmenų tinklalapiams taikomos atskiros – šių tinklalapių – privatumo politikos nuostatos. 

SUSISIEKIME

Jei turite su privatumo nuostatomis susijusių klausimų, parašykite mums el. paštu info@gaspars.lt

Privacy policy

GENERAL PROVISIONS

The website www.gaspars.lt belongs to UAB "Gasparas", code 304073924, address Pylimo g. 23-3, LT-01141, Vilnius, Republic of Lithuania, and this company is the controller of your personal data listed in this Privacy Policy.

We respect the right to privacy of all visitors to our website and are committed to ensuring the protection of your personal data when you visit and/or register on this website and its e-shop.

Here we provide information about the collection, processing and storage of your personal data. We process your personal data in compliance with applicable laws, including the 2016 April 27 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council on the protection of natural persons in the processing of personal data and on the free movement of such data and which repeals Directive 95/46/EC, the Law on the Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania, and this Privacy Policy.

By using this website and/or the services provided by it or by clicking the "I agree" button in the cookie notification, you confirm that you are familiar with this Privacy Policy and undertake to comply with it. 

DEFINITIONS

"Personal data" is any information related to a natural person - a data subject whose identity is known or can be directly or indirectly determined using data such as a personal code, one or more physical, physiological, psychological, signs of an economic, cultural or social nature;

"Data recipient" means a legal or natural person to whom the Data Controller provides Personal Data and who independently determines the purposes and means of processing the Personal Data received;

"Data Subject" means a natural person whose Personal Data is managed and/or processed by the Data Controller;

"Provision of Personal Data" - Disclosure of Personal Data by transmitting it or making it available in another way (except for the publication of such data in the media);

"Personal data processing" means any operation performed with personal data by automatic or manual means (including its collection, recording, sorting, systematization, storage), which can directly or indirectly determine the identity of a person. For example, your contact details, which are necessary to deliver the product you have purchased to you.

"Data controller" - UAB "Italala kava", code 304497969, address Ramunių st. 9-1, LT-11347 Vilnius, Republic of Lithuania. 

PROCESSED PERSONAL DATA

We collect the following personal data of visitors and customers of our website and e-shop:

 • Your name and surname.

 • Parcel delivery address.

 • Phone number.

 • E-mail address.

 • Postal code.

 • IP address.

 • Statistics of your behavioral patterns.

 • Information about visits to the website and e-shop.

 • Analytical information of website and e-shop visitor flows. 

PURPOSES OF DATA PROCESSING

We only process your personal data for the following purposes:

 • To fulfill orders placed in the e-shop. We use your first name, last name, shipping address, phone number and e-mail address. mail so that we can fulfill your order and deliver your purchased items. We also store your email and phone number so that we can contact you when we have relevant information for you regarding your order.

 • To optimize the site. We use statistical data from your behavioral patterns to optimize our online store - to simplify navigation and thus improve your shopping experience.

 • To provide you with relevant offers. We collect information about visits to our website and email. in the shop so that we can provide you with relevant offers on our new range and special offers.

 • To improve the shopping experience of e-shop visitors. Analytical information on page flows and information on visitor behavior patterns is stored by third parties in accordance with the requirements of the Personal Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) in order to optimize our website and e-shop and improve the shopping experience of its visitors. 

RIGHT OF THE DATA SUBJECT

You can withdraw your consent to process your personal data at any time by notifying us by e-mail. by mail ciao@italala.lt . However, in some cases, without your personal information mentioned above, we will not be able to fulfill your order.

TRANSFER OF PERSONAL DATA

We can transfer your personal data only in order to fulfill the services we provide to you and only to such data processors who apply appropriate technical measures to ensure the protection of personal data, comply with the provisions of the Regulation and ensure your rights as a data subject.

COOKIES

Cookies are harmless text files that are temporarily stored on the electronic devices of website visitors (computer hard drive or search engine) in order to optimize the visitor's experience on that website. For example, cookies that store the list of items added to the shopping cart, which is automatically updated when the visitor next "visits" the e-mail. in the store, cookies that remember your chosen website language, etc.

THE COOKIES WE USE

Technical cookies. They help display website content on your browser. Technical cookies also ensure proper website functionality and adaptation to your needs. For example, adapting the website image to your computer screen size. They also ensure the proper functioning of the website. These cookies do not collect any personal information that could be used for direct marketing purposes.

Functional cookies. They are designed to improve the functionality of the website, allow the website to remember your registration data and save your selected shopping cart. These cookies do not collect any personal information that could be used for direct marketing purposes.

Analytical cookies. To get to know the visitors of our website better so that we can adapt its operation to your needs as effectively as possible. With the help of these cookies, we also analyze the commercial efficiency of our activities in order to ensure that your visits to our e-shop are useful for you and that the products offered are relevant. The information collected by analytical cookies is general, not individualized. Analytical cookie information is used to display the most popular products on the screen, provide information about the most relevant products, etc. Analytical cookies can also be used to evaluate the effectiveness of our advertising campaigns.

By browsing our website, you agree to the use of cookies. You can withdraw your consent at any time by changing your browser settings and deleting saved cookies. 

REFERENCES USED

Our website contains links to third-party websites: www.facebook.com, www.instagram.com, www.tripadvisor.com. Third-party websites are subject to their own privacy policies. 

​CONTACT US

If you have any questions regarding the privacy policy, please email us at info@gaspars.lt

bottom of page